Тема 11. Облік втрат від браку

Мета:Вивчити поняття і сутність браку в будівельному виробництві та його відображення на рахунках бухгалтерського обліку

Витрати від браку в роботі будівельних організацій відображаються на рахунку 24 „брак у виробництві” окремо за браком, допущеним під час виконання будівельно-монтажних робіт, та за браком, допущеним у підсобних виробництвах будівельної організації, не виділених на окремий баланс. Облік браку ведуть по окремих об’єктах будівництва, видах робіт і підсобних виробництвах у журналах 5, 5а, листах-розшифровках або машинограмах, які їх замінюють, а також в спеціальних формах, які є частиною програми АВК (ведення обліку та складання звітності в будівництві).

До витрат від браку відносять вартість остаточно забракованої будівельної продукції та витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованої будівельної продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовуються працівниками, які допустили брак; сум, що одержані від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби тощо. До витрат на виправлення браку, допущеного під час виконання будівельно-монтажних робіт, належать витрати на переробку неякісно виконаних робіт з вини будівельної організації, а також витрати на усунення пошкоджень у зведених конструкціях, допущених під час подальшого виконання будівельно-монтажних робіт. Витрати на усунення дефектів у будівництві, допущених з вини замовника і ним оплачених, не відносяться до витрат від браку. У витрати на виправлення браку, допущеного під час виконання будівельно-монтажних робіт, включається вартість додатково витрачених матеріалів, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, на експлуатацію будівельних машин і механізмів, а також частина загально виробничих витрат. Бухгалтерський облік витрат від браку у будівництві не відрізняються від обліку в промисловості та відображається за загальноприйнятими записами на рахунку 24 „Брак у виробництві”.

Класифікація витрат від браку у будівництві представлена на рис. 10.1.


Рис. 10.1. Класифікація витрат від браку

Після виконання всіх робіт підрядчик здає об’єкт замовнику в гарантійну експлуатацію. У процесі здачі_приймання об’єкта сторони перевіряють відповідність закінчених робіт умовам контракту. Здача_приймання здійснюється протягом установленого сторонами строку після одержання замовником листа від підрядчика про готовність об’єкта або його частини до експлуатації. Здача_приймання об’єкта здійснюється за актом типової форми № КБ_2в (додаток). “Акт приймання виконаних підрядних робіт” (форма № КБ_2в), документ первинного обліку, складається підрядчиком щомісяця для визначення вартості та обсягів виконаних будівельно_монтажних, ремонтних та інших підрядних робіт. Адресну частину акта “Ідентифікаційний код” та “Код за ДКУД” заповнює організація — виконавець робіт (підрядчик, субпідрядчик). Решта рядків адресної частини заповнюється відповідно до контракту (договору) на виконання робіт. При цьому рядки “Найменування об’єкта” та “Локальний кошторис №...” повинні відповідати затвердженій у встановленому порядку проектно-кошторисній документації. Вартість виконаних робіт розраховується в тисячах гривень. У разі виконання підрядною організацією за звітний період незначного обсягу робіт розрахунки можна виконувати у гривнях. Обов’язки сторін щодо організації здачі_приймання об’єкта в експлуатацію визначаються у контракті відповідно до їх функцій у процесі будівництва і їх слід чітко регламентувати. Водночас у цьому пункті контракту слід встановити порядок покриття витрат на цю роботу. В цьому пункті контракту доцільно також зазначити таке: “Додаткові витрати на здачу_приймання об’єкта, що зумовлені незадовільним виконанням зобов’язань, порушенням умов контракту, повинні покриватись за рахунок винуватця. Якщо при здачі_прийманні об’єкта виявляються суттєві недоробки, які виникли з вини підрядчика, замовник не приймає об’єкт до їх усунення і затримує оплату неякісно виконаних робіт. Якщо усунення недоробок неможливе і вони впливають на виробничу потужність, споживчу вартість об’єкта, підрядчик компенсує збитки”.Замовник повинен гарантувати надійність і якість виконаних робіт протягом установленого контрактом строку. Договір підряду має передбачати санкції за невиконання таких зобов’язань, за порушення яких чинним законодавством санкції не встановлені. Наприклад, за договором підряду підрядчик зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини у виконаних роботах і виявлені в такі гарантійні строки з дня підписання акта про приймання об’єкта будівництва в експлуатацію приймальною або робочою комісією щодо:

• загальнобудівельних робіт — протягом одного року;

• закінченого монтажем устаткування — протягом 6 місяців;• системи центрального опалення — протягом одного опалювального періоду;

• зовнішніх мереж водопроводу й каналізації — протягом одного року;

• системи промислової вентиляції, внутрішнього водопроводу, каналізації, виробничих трубопроводів — протягом 6 місяців.

Для підрядчика, який здійснює будівництво житлових будинків, можуть бути передбачені зобов’язання щодо усунення за свій рахунок дефектів, допущених з його вини у виконаних роботах, що виявлені протягом дворічного гарантійного строку з дня приймання житлових будинків в експлуатацію (незалежно від виду робіт).

Відповідно, виявлені протягом гарантійного строку дефекти встановлюються двостороннім актом організації замовника і підрядчика. Для участі в упорядкуванні акта, узгодження порядку і строків усунення дефектів підрядчик зобов’язаний направити свого представника не пізніше 5 днів із дня одержання письмового повідомлення замовника або експлуатаційної організації. У договорі підряду щодо підрядчика слід передбачити також , наприклад, наступне: “За затримку усунення дефектів, передбачених актом сторін, у роботах і конструкціях в строки, визначені договором підряду, підрядчик сплачує замовнику або експлуатаційній організації неустойку в розмірі 100 грн за кожний день прострочення. У разі неусунення підрядчиком дефектів у встановлені актами терміни замовник усуває дефекти самотужки за рахунок підрядчика і, крім того, стягує з нього неустойку в розмірі 50 відсотків вартості робіт з усунення дефектів”.

Завдання 11.1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку втрат від браку (табл. 15).

Таблиця 15

Відображення в обліку витрат від браку

Господарська операція Кореспонденція рахунків Сума, грн
дебет кредит
Відображена вартість додатково використаних будівельних матеріалів, конструкцій і деталей для виправлення браку
Відпущено МШП для виправлення браку
Нараховано заробітну плату і проведено відрахування на соціальні заходи робітникам, які зайняті виправленням браку
Включено до собівартості невиправного браку будівельного підприємства частину загальновиробничих витрат
Оприбутковано матеріали, які залишились після виправлення браку, за цінами можливого використання
Утримано вартість частини забракованої продукції із заробітної плати робітників, які допустили брак
Представлено претензію підприємству, з вини якого була здійснена частина браку
Списано частину витрат від браку за рахунок винних осіб
Віднесено на вартість будівельно-монтажних робіт остаточні витрати від браку і переробок, виявлених в основному виробництві (суму визначити)


5825246168771186.html
5825305179261359.html
    PR.RU™