ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

1. Зародження та основні етапи еволюції економічної теорії.

2. Економічні закони, їх пізнання та використання.

3. Функції економічної теорії.

4. Сутність економічної системи, її структурні та функціональні елементи.

5. Власність в економічній системі. Економічний та юридичний зміст власності.

6. Типи, види та форми власності.

7. Типи економічних систем та їх еволюція.

8. Економічні потреби суспільства: суть, структура, класифікація.

9. Сутність та види економічних інтересів.

10. Зміст та структура суспільного виробництва.

11. Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв’язок.

12. Варіантність використання економічних ресурсів і проблема вибору.

13. Ефективність суспільного виробництва та її показники.

14. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція.

15. Товар і його властивості.

16. Вартість, корисність, цінність: зміст та сучасні трактування.

17. Теоретичні концепції виникнення і природи грошей.

18. Функції грошей та їх еволюція.

19. Поняття ринку та його функції.

20. Конкуренція: суть, види та роль у ринковій економіці.

21. Національні моделі сучасної ринкової економіки.

22. Ринковий попит та фактори, що його визначають. Еластичність попиту.

23. Пропозиція та її чинники. Закон пропозиції. Еластичність пропозиції.

24. Інфраструктура ринку, її роль та значення.

25. Капітал як економічна категорія товарного виробництва.

26. Промисловий капітал та його кругооборот.

27. Природа та генезис торговельного капіталу.

28. Витрати обігу: їх сутність, структура.

29. Сутність торгівлі та її основні форми.

30. Природа та джерела позичкового капіталу.

31. Роль кредиту у функціонуванні сучасного ринкового господарства.

32. Поведінка споживача та фактори, що її визначають.

33. Уподобання та переваги споживача.

34. Умови рівноваги споживача.

35. Сутність та умови підприємницької діяльності.

36. Підприємство та його функції в ринковій системі.

37. Організаційно-економічні форми та види підприємств.

38. Мотивація поведінки підприємства в умовах ринкового господарювання.

39. Витрати виробництва: сутність, види та фактори, що визначають їх динаміку.

40. Періоди функціонування підприємств.

41. Поведінка підприємства за умов досконалої конкуренції

42. Поведінка підприємства за умов недосконалої конкуренції

43. Зміст процесу суспільного відтворення, його види та динаміка.

44. Система національних рахунків: сутність та методологічні принципи побудови.

45. Способи виміру валового національного продукту (ВНП).

46. Економічне зростання, його типи та рушійні сили.

47. Сукупний попит та сукупна пропозиція: цінові та нецінові фактори.

48. Сутність і типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції.

49. Причини виникнення і види безробіття.

50. Природа та специфіка циклічності економічної динаміки. Види циклів.

51. Необхідність та сутність державного регулювання в ринковій економіці.

52. Форми та методи державного регулювання економіки.

53. Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки.

54. Державне регулювання зайнятості та доходів.

55. Причини кризи та розпаду командно-адміністративної системи.

56. Необхідність та основні напрямки переходу України до соціально-орієнтованої ринкової економіки.57. Трансформація відносин власності – основа докорінних перетворень економічної системи.

58. Соціальні проблеми в перехідній економіці та напрямки їх вирішення.

59. Об’єктивні передумови становлення та сутність сучасного світового господарства.

60. Світовий ринок і міжнародна торгівля.

61. Міжнародна валютна система та етапи її еволюції.

62. Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства


5826043248440795.html
5826110844404554.html
    PR.RU™