Формули та рівняння

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Вище та нижче кожної формули або рівняння і повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули та рівняння нумеруються порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад: формула “1.3” – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведенні у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнту слід наводити з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без крапок.

Приклад:

«Відомо, що………………….

Z = , (1.1)

де М1, М2 – математичне очікування;

, – середньоквадратичне.

Перенесення формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операції, повторюючи знак операцій на початку наступного рядка. При перенесенні на знаку множення застосовують знак “х”. У тексті математичні знаки пишуться словами (окрім позначення температури). Математичні та інші символи повинні бути єдиними в тексті роботи, ілюстрованій частині чи додатках.


5828956047881811.html
5828985342673401.html
    PR.RU™