Тема 14. Чинники маркетингового ціноутворення

Предыдущая3456789101112131415161718Следующая

На основі чого установлюють різну ціну на той самий товар ? *відчутної цінності товару розрахунку на ціни закритих торгів регульованої ціни
Джерелами ідей для розробки нових товарів є: регульована ціни *пропозиції споживачів пропозиції співробітників компанії аналіз конкуруючих товарів
На зниження ціни може вплинути? надмірний попит на продукцію фірми або збільшення глобального попиту на товар регульована ціни *частка ринку фірми під тиском конкурентів скоротилася інфляція
Першим етапом встановлення ціни є: визначення попиту визначення бажаної частки ринку всі відповіді не вірні *визначення цілі і прийняття тієї чи іншої ціни
Ціна проїзду у міському транспорті – це приклад, якої ціни? Регульованої ціни *фіксованої ціни вільної ціни всі відповіді не вірні
Ціна, при якій кількість продукції, що пропонується на ринку, дорівнює кількості продукції, яку прагнуть придбати споживачі, як називається? мінімальною максимальною *рівноважною регульована ціни
Ціни що встановлюються під впливом ринкової кон’юнктури незалежно від регулюючих органів це, які ціни? регульовані ціни фіксовані ціни *вільні ціни всі відповіді не вірні
Що відбувається при високих націнках, з обсягом реалізації? зростає не змінюється *спадає всі відповіді не вірні
Що є першим етапом встановлення ціни? *визначення цілі і прийняття тієї чи іншої ціни визначення попиту визначення бажаної частки ринку всі відповіді не вірні
Що може бути джерелами ідей для розробки нових товарів? *пропозиції споживачів пропозиції співробітників компанії аналіз конкуруючих товарів регульована ціни
Що може спричинити зниження ціни на товар? *частка ринку фірми під тиском конкурентів скоротилася інфляція надмірний попит на продукцію фірми або збільшення глобального попиту на товар регульована ціни
Як називається ціна проїзду у міському транспорті ? *фіксованої ціни Регульованої ціни вільної ціни всі відповіді не вірні
Що забезпечує функція планування? прогнозування діяльності організації визначення цілей організації визначення політики і завдань організації *усі відповіді є правильними
Що забезпечує функція організації? визначення стратегії організації *визначення раціональної структури управління реалізацію колективних та індивідуальних потреб визначення цілей організації
Що передбачає функція мотивації? *підвищення ступеня задоволеності працею організаційне нормування визначення політики та завдань організації визначення стратегії організації
Які застосовують форми і методи контролю за діяльністю організації? аналіз перевірка ревізія *усі відповіді є правильними
Ким виступає сучасний менеджер в системі суспільного виробництва? як ділова людина *як управляючий, лідер, вихователь як координатор організаційної системи як головний мотиватор
У чому сутність поняття «менеджер»? *професійний керівник, який має відповідну спеціальну підготовку людина, яка бере на себе ризик, що пов’язаний з організацією підприємства людина, яка є власником акцій організації і є членом її правління особа, як займається торгівлею
У чому сутність поняття «бізнесмен»? професійний керівник, який має відповідну спеціальну підготовку людина, яка бере на себе ризик, що пов’язаний з організацією підприємства *людина, яка є власником акцій організації і є членом її правління особа, як займається торгівлею
У чому сутність поняття «підприємець»? професійний керівник, який має відповідну спеціальну підготовку *людина, яка бере на себе ризик, що пов’язаний з організацією підприємства людина, яка є власником акцій організації і є членом її правління особа, як займається торгівлею
Які основні функції виконують менеджери вищого рівня? *офіційно представляють організацію в різних державних органах управління та інших організаціях координують і контролюють діяльність менеджерів нижчого рівня здійснюють контроль за безпосереднім виконанням виробничих завдань усі відповіді є правильними
Які основні функції виконують менеджери середнього рівня? офіційно представляють організацію в різних державних органах управління та інших організаціях *координують і контролюють діяльність менеджерів нижчого рівня здійснюють контроль за безпосереднім виконанням виробничих завдань усі відповіді є правильними
Які основні функції виконують менеджери нижчого рівня? офіційно представляють організацію в різних державних органах управління та інших організаціях координують і контролюють діяльність менеджерів нижчого рівня *здійснюють контроль за безпосереднім виконанням виробничих завдань усі відповіді є правильними
Яка категорія менеджерів належить до інституційного рівня? *менеджери вищого рівня менеджери середнього рівня менеджери нижчого рівня керуючий орган управління
Яка категорія менеджерів належить до управлінського рівня? менеджери вищого рівня *менеджери середнього рівня менеджери нижчого рівня керуючий орган управління
Яка категорія менеджерів належить до технічного рівня? менеджери вищого рівня менеджери середнього рівня *менеджери нижчого рівня керуючий орган управління
Що є основною особливістю сучасного менеджменту? *створення міжнародних систем інформації та інших структур з інтеграційними властивостями проведення діагностики роботи організації здійснення аналізу і синтезу діяльності організації вірна відповідь відсутня
Що в себе включає наукова основа менеджменту? закони та принципи концепції, теорії способи і форми управління *усі відповіді є вірними
На що спрямовує свої зусилля менеджмент як наука? на пояснення природи управлінської праці на встановлення зв’язків між причиною і наслідками на виявлення факторів і умов, за яких спільна праця людей виявляється кориснішою і ефективнішою *усі відповіді є правильними
До якої категорії належать поняття: виживання, продуктивність, здатність до практичної реалізації, здатність до саморозвитку, ефективність? функції менеджменту *критерії успіху організації методи прийняття рішень внутрішні фактори організації
Що з переліку належить до функцій менеджменту? *організація, мотивація, контроль, планування виникнення потреб, пошук шляхів усунення, визначення напрямку дій здійснення дії за отримання винагороди, усунення потреб діагноз проблеми, формування обмежень і критеріїв для прийняття рішень
До якого середовища належать конкуренти, споживачі, постачальники? зовнішнього середовища непрямого впливу внутрішнього середовища *зовнішнього середовища прямого впливу правильної відповіді немає
Що являють собою критерії успіху організації? продуктивність, збитковість, ефективність *виживання, продуктивність, здатність до практичної реалізації, здатність до саморозвитку організація, мотивація, управління, контроль ефективність, поділ праці, збутова політика
Що належить до внутрішніх факторів організації? *люди, структура, технології, цілі, завдання фактори прямого і непрямого впливу цілі, споживачі, структура, конкуренти, люди структура, політичні, економічні, технологічні фактори
Яке з визначень відповідає сутності організації? відкрита система сукупність двох і більше людей, які працюють разом для досягнення спільних ідей група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети *всі визначення характеризують сутність організації
До якого середовища належать політичні, економічні та соціальні фактори? *зовнішнього середовища непрямого впливу внутрішнього середовища зовнішнього середовища прямого впливу правильної відповіді немає
Яка з категорій характеризує рівні управління? горизонтальний поділ паці, вертикальний поділ праці управлінський, керівний, низовий технічний. адміністративний, управління вищої ланки *технічний, управлінський, інституційний
До якої ролі належить розповсюдження інформації керівником? міжособових ролей керівника *інформаційних ролей керівника ролей, які пов’язані із прийняттям рішень всі відповіді правильні
Хто такий менеджер? *член організації, який здійснює управлінську діяльність і вирішує управлінські задачі неформальний лідер організації людина, яка виконує накази керівників низової ланки організації всі відповіді правильні
Що не належить до ознак діяльності менеджера? *виконання технічної роботи виконання функцій контролю прийняття управлінських рішень стратегічне планування
Які відносини є передумовою виникнення менеджменту? капіталістичні *ринкові інтерперсональні правильної відповіді немає
Які основні засади процесного підходу? *розглядає управління як серію взаємопов’язаних дій, що називаються функціями менеджменту розглядає організацію як відкриту систему, що складається із декількох взаємопов’язаних підсистем рекомендує використання можливостей прямого застосування науки до конкретних ситуацій і умов в управлінні розглядає управління як мистецтво, що сприяє досягненню цілей організації
Етапи раціональної технології прийняття рішень – це: організація, мотивація, контроль, планування виникнення потреб, пошук ляхів усунення, визначення напрямку дії, здійснення дії, здійснення дії з отримання винагороди, усунення потреб *діагноз проблеми, формування обмежень і критеріїв для прийняття рішень, виявлення та оцінка альтернатив, кінцевий вибір, оцінка результатів та зворотній зв’язок правильної відповіді немає
Ухвалення рішень це: основа діяльності організації вибір однієї із кількох альтернатив найголовніший оціночний критерій керівних здібностей *всі відповіді правильні


5829052549110107.html
5829107606598442.html
    PR.RU™