Теми курсових робіт

12345

1. Підприємницька діяльність та господарське право: законодавчий та доктринальний підходи.

2. Участь держави та місцевого самоврядування у сфері господарювання.

3. Теоретичні основи державного регулювання господарської діяльності.

4. Адміністративно-правове регулювання господарської діяльності.

5. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання господарської діяльності.

6. Адміністративно-правовий режим господарської діяльності.

7. Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

8. Методи адміністративно-правового регулювання господарської діяльності.

9. Форми адміністративно-правового регулювання господарської діяльності.

10. Адміністративний примус та адміністративна відповідальність в сфері господарювання.

11. Державна реєстрація суб’єктів господарювання.

12. Дозвільна система в сфері господарської діяльності.

13. Ліцензування господарської діяльності.

14. Патентування підприємницької діяльності.

15. Стандартизація та сертифікація у сфері господарської діяльності.

16. Цінова політика держави у сфері господарської діяльності.

17. Порядок створення, функціонування та припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю.

18. Правова регламентація створення, функціонування та припинення повного товариства.

19. Правова регламентація створення, функціонування та припинення командитного товариства.

20. Правове становище виробничих кооперативів.

21. Правове становище підприємств та їх об’єднань.

22. Правове регулювання обмеження монополізму в підприємницькій діяльності.

23. Правове регулювання захисту суб’єктів підприємництва від недобросовісної конкуренції.

24. Правове регулювання торговельної діяльності.

25. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

26. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

27. Правове регулювання ринку фінансових послуг.

28. Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах.

Методи навчання

Засобами поточного контролю знань студентів денної та заочної форми навчання є усне опитування під час проведення семінарських занять, написання контрольних робіт, проведення тестових перевірок знань. Основними формами контролю є усне опитування та виконання письмових робіт. Для студентів денної та заочної форми навчання екзамену передує написання та захист курсової роботи з навчальної дисципліни. Вивчення дисципліни закінчується проведенням екзамену.


Методи контролю

7.1. Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль (екзамен)

1. Поняття, ознаки підприємницької діяльності.2. Види підприємницької діяльності

3. Принципи підприємництва та їх зміст.

4. Суб’єкти підприємницької діяльності як суб’єкти господарювання.

5. Поняття господарського права.

6. Предмет, метод та система господарського права.

7. Місце господарського права в системі права України.

8. Господарське право як галузь законодавства, особливості правового регулювання.

9. Джерела господарського права та їх класифікація.

10. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.

11. Поняття та види суб’єктів господарювання.

12. Правове становище фізичних осіб-підприємців.

13. Обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємницькою діяльністю.

14. Юридичні особи як суб’єкти господарювання.

15. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб (підстави виникнення та припинення).

16. Порядки та стадії створення юридичних осіб.

17. Поняття та порядок проведення державної реєстрації суб’єктів підприємництва.

18. Документи, що подаються для проведення реєстраційних дій.

19. Порядок резервування найменування юридичної особи.

20. Дії, що пов’язуються з державною реєстрацію суб’єкту господарювання, їх види та юридичне значення.

21. Отримання дозволів на початок роботи.

22. Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

23. Поняття та ознаки ліцензування.

24. Поняття та правове значення ліцензійних умов.

25. Поняття ліцензії, її зміст та порядок отримання.

26. Загальна характеристика патентування господарської діяльності.

27. Поняття та зміст торгового патенту.

28. Види патентів на зайняття певними видами господарської діяльності.

29. Поняття та види організаційно-правових форм господарської діяльності.

30. Поняття, ознаки та види господарських товариств.

31. Установчі документи господарських товариств та їх зміст.

32. Засновники та учасники господарських товариств, особливості їх правового становища.

33. Поняття, ознаки та види акціонерного товариства.

34. Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю.

35. Створення та припинення товариства з обмеженою відповідальністю.

36. Поняття та особливості товариства з додатковою відповідальністю.

37. Поняття та ознаки повного товариства.

38. Поняття та ознаки командитного товариства.

39. Поняття, ознаки та принципи діяльності виробничого кооперативу.

40. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання, його види та організаційні форми.

41. Види підприємств та особливості їх правового становища.

42. Унітарні підприємства.

43. Корпоративні підприємства.

44. Правове становище казенного підприємства.

45. Об’єднання підприємств.

46. Види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

47. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів підприємництва.

48. Способи і форми припинення підприємницької діяльності.

49. Поняття та види ліквідації.

50. Поняття банкрутства та його правове значення.

51. Сторони та учасники процедури банкрутства.

52. Провадження у справах про банкрутство.

53. Санація боржника.

54. Поняття мирової угоди, порядок її укладення, зміст та наслідки невиконання.

55. Черговість задоволення претензій кредиторів.

56. Ліквідаційне провадження.

57. Державна реєстрація припинення діяльності суб’єктів підприємництва.

58. Реорганізація суб’єктів підприємництва.

59. Поняття та значення правового регулювання захисту від недобросовісної конкуренції.

60. Поняття та значення правового забезпечення обмеження монополістичної діяльності.

61. Антимонопольний комітет та його компетенція.

62. Монопольне становище та порядок його визначення.

63. Поняття та види дій, що визнаються антиконкурентними.

64. Поняття та підстави виникнення господарських зобов’язань.

65. Види господарських зобов’язань.

66. Поняття та ознаки господарського договору.

67. Види господарських договорів, їх характеристика.

68. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

69. Поняття та ознаки торговельної діяльності.

70. Система нормативно-правових актів які забезпечують публічний порядок здійснення торговельної діяльності.

71. Поняття, ознаки та правове забезпечення інвестиційної діяльності.

72. Правове регулювання здійснення іноземного інвестування.

73. Правові форми інвестиційної діяльності.

74. Правове становище суб’єктів інвестиційної діяльності.

75. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її правове забезпечення.

76. Підстави та порядок проведення ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності.

77. Поняття, види зовнішньоекономічного договору, його зміст, форма та порядок укладення.

78. Поняття, види бірж та їх ознаки.

79. Поняття, види біржових угод та порядок їх укладання.

80. Біржовий товар та його види.

81. Спори, що виникають в процесі проведення біржових торгів та укладення біржових угод, порядок їх вирішення.

82. Поняття, ознаки та види фінансових послуг.

83. Поняття фінансової установи та умови її створення та діяльності.

84. Державне регулювання ринку фінансових послуг.

85. Заходи впливу на учасників ринку фінансових послуг.

86. Поняття контролю, його сутність та форми.

87. Види та значення контролю за господарською діяльністю.

88. Поняття та ознаки господарської відповідальності.

89. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

90. Поняття адміністративно-господарських санкцій, їх види.


5829990402100565.html
5830050153988916.html
    PR.RU™